Bestemmingsplan De Kavels
 

Hieronder vindt u de bekendmaking van de voorbereiding van de bestemmingsplanherziening van het industrieterrein De Kavels.

"Het nieuwe bestemmingsplan wijkt in geringe mate af van het geldende bestemmingsplan", staat er. "Het noordelijk deel van de bosstrook tussen bedrijventerrein De Kavels en het industrieterrein IBF wordt bestemd als bedrijventerrein". Dit betekent in de praktijk echter dat het gehele bos gekapt mag worden.

Bewoners van Het Meer, Veensluis en Zestienroeden, let op uw zaak! Het voorontwerp ligt vanaf 2 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage en kan tijdens deze periode tevens worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende deze periode kunt u zowel schriftelijk als mondeling een inspraakreactie naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

Doen! Anders bent u te laat!


Maak jouw eigen website met JouwWeb