Notulen 60

Notulen 60, 14 januari 2013

 


 Nr

Agendapunt

Actiehouder

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a

 

 

 

 

 

 

5b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opening

Jolle opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom met daarbij de beste wensen voor het nieuwe jaar.

 

Toevoegen agendapunten, mededelingen en ingekomen stukken.

Toevoegen agendapunten:

  5a_Heien Skoatterwald (wederom)

  5c_Bakker Internationale Transporten

  5d_Groenstrook Bufferzone

Vervallen agendapunten: Geen

Mededelingen:

 Feito meldt artikel uit LC dd 14/01/’13: “biogasvergister gaat niet door”

Ingekomen stukken:

  Gemeente-flyer “Groenstrook Bufferzone”, ontvangen door noordkant van Het Meer.

  Agenda PB De Knipe dec. 2012, ontvangen door Jolle en Annemiek.

 

Website / Digitale nieuwsbrief

De website wordt goed bekeken met gemiddeld 9 bezoekers/dag over de laatste 20 dagen, zo blijkt uit de statistieken.

 

Herinrichting Het Meer

Geen berichten van Frans Larmené ontvangen, Jolle zal ernaar streven de volgende vergadering toch eens verslag te kunnen doen van de bevindingen van het onderzoek m.b.t. de verkeersveiligheid in Het Meer.

Barry plaatst de opmerking over de verlichting op het fietspad, meerdere lantaarns zouden moeten worden bijgesteld richting het fietspad i.p.v. naar de woningen! Reactie hierop is dat het onderwerp “verlichting” is afgesloten i.v.m. geen geld dus geen vernieuwing, maar we zullen deze vraag toch een keer opgooien gezamenlijk met de andere actuele onderwerpen.

 

Snelheid op Het Meer.

Reflecterende strepen, 50 km borden en op het wegdek. (Onderzoek Frans Larmené)

Fietspad: Het fietspad bij de rotonde moet nog worden voorzien van reflecterende split. Ook moeten op sommige plaatsen beter worden aangegeven hoe de rijrichting is van het fietspad. Ter hoogte van de Veensluis is het fietspad erg smal.

Voetpad: Het zuidelijke voetpad moet nodig een keer nagekeken worden op oneffenheden, ook hier gebeuren binnenkort ongelukken. Hoe zit het met het schelpenpad?

 

Skoatterwald & IBF: Heibrief

Jolle meldt dat er weer bouwactiviteiten zijn in het gebied achter zijn woning. Er vinden vooralsnog geen heiwerkzaamheden plaats. Dit gebied valt niet binnen de onlangs vastgestelde zone, we hadden dit gebied niet (meer) meegenomen voor de vast te stellen zonering. Laten we achterhalen wie de projectontwikkelaar en aannemer zijn en informatie opvragen over de toe te passen heimethodiek.

 

Windturbines

Zie ook het (handgeschreven) verslag van de tussentijdse vergadering m.b.t. de windturbines, welke hierbij als bijlage is toegevoegd.

Jolle brengt verslag uit van de vergadering op 7 januari in Tjalleberd van actiegroep WindparkHeerenveenNEE, waarbij hij aanwezig is geweest.

Opvallend was wederom het afwezig zijn van PB Aengwirden. Verder waren Femmy Hof, mevr. Ebbelaar en een handjevol mensen van Nijebrêge en Luxwoude aanwezig. Ondanks onze duidelijke brief d.d. 29/11/’12 met ons standpunt n.a.v. het negatief uitspreken van de gemeenteraad tegen de komst van turbines nabij Heerenveen en we eerst de reactie van de Provincie willen afwachten alvorens eventueel in actie te komen, wordt er tóch druk op ons uitgeoefend om mee te protesteren tegen de turbines (turbines in het algemeen?), dit schiet volgens ons de functie van deze belangengroep voorbij. Jolle krijgt ondanks tegenstand de notulen van WTNEE nog doorgestuurd, de rest van de belangengroep zullen ze doorgestuurd krijgen. We gaan er vanuit dat we via kranten etc. op de hoogte blijven én via de gemeente deze keer ook??

Feito citeert aanvullend nog een brief  van de gemeente d.d. 11dec.’12: “voorstel kleinere as-hoogte nabij Kanaal”.

“…en zo modderen we weer verder…zoals altijd…” aldus Feito.

 

Bakker Internationale Transporten - bosstrook

N.a.v. de door Feito ontvangen brief dd 21/11/2012 van een LC-journalist, mbt het advies aan het college omtrent de bestemmingswijziging van de boswal gelegen tussen IBF en De Kavels van bebossing naar bedrijfsterrein, is de volgende commotie onstaan:

 

Volgens de brief zou overleg gevoerd moeten worden met fa. Bakker Internationale Transporten omtrent de verkoop van 10.000m2 van de bedoelde bosstrook. Deze bosstrook, bedoeld als tegenwicht voor al de industrie die er  rondom ons is gerealiseerd vormt natuurlijk een discussiepunt tussen de belanghebbenden en de belangengroep.  Onder druk van de journalist heeft Feito hier (op persoonlijke titel) op gereageerd en tevens aangehaald dat fa. Bakker in 2001 ook al eens met de belangengroep in aanraking is gekomen ivm geluidshinder. Wat het meeste steekt is dat wederom de belangengroep als laatste (per toeval?) op de hoogte wordt gebracht van datgene wat speelt.

De volgende dag stond e.e.a. in de L.C. gepubliceerd en ging het balletje rollen waarop eigenaar Bakker jr. ons heeft uitgenodigd voor een rondleiding in en om zijn familie bedrijf. Op donderdag 10 januari heeft Feito contact gehad met een PvdA-lid omtrent deze zaak en zoals afgesproken zijn wij op zaterdag 12 januari met de volledige bezetting aangeschoven bij de fa. Bakker. De rondleiding schepte veel inzicht in datgene waar het bedrijf om draait, een informele en vooral leerzame rondleiding. Vanuit de achterste hal stapten we naar buiten op de laatste meters grond tot aan de sloot en de betreffende bosstrook. Wij konden ons voorstellen dat fa. Bakker graag naar achteren toe zou willen uitbreiden (mócht het bedrijf ooit wíllen uitbreiden aldus Bakker jr.) zodat de hal slechts verléngd hoeft te worden ipv dat er aan de andere zijde van de parkeerplaats richting de gemeentewerf een heel nieuw pand opgetrokken zou moeten worden.

Na e.e.a. te hebben aangehoord hebben wij op de fiets naar huis besloten de eerstvolgende vergadering als belangengroep een standpunt te moeten bepalen:

 

Barry: vóór uitbreiding fa. Bakker vanaf grens gemeentewerf/Bakker richting Noorden en dat wil zeggen dat bedrijven in die richting ook zouden mogen uitbreiden. Aandachtspunt: e.e.a. niet ten koste van waterhuishouding.

Judith: akkoord, míts compensatie van aantal hectare wat fa. Bakker opslokt (of meer) in bebossing De Blinde en Het Meer.

Feito: tégen wijziging bestemmingsplan van bos naar industrie. Maar uitzondering voor fa. Bakker zou akkoord zijn mits het verlorene aan bos wordt gecompenseerd als bos in de nabije(!) omgeving.

Annemiek: idem standpunt Barry, mits compenseren van het verlorene aan bos in een ander belang van Het Meer, zoals bijv. speeltuin.

Jolle: deelt de mening van Judith, compensatie in vorm van herbeplanting binnen de bufferzone.

Het plan na deze verschillende standpunten is om een algemene nieuwsbrief op te stellen met datgene wat nu speelt. We wachten af welke reacties er wel of niet volgen. Feito maakt de opzet waarop wij leden binnen 2dgn ons akkoord op moeten geven. Als belangengroep gaan we sowieso door met het zo goed mogelijk tot een compromis brengen van deze tegengestelde belangen binnen de gemeente.

 

Groenstrook Bufferzone

De door de zuidzijde van Het Meer ontvangen schets/flyer van de invulling van de bufferzone ziet er aardig én groen uit, opgemerkt wordt dat het ooit welbeloofde natuur/fietspad nooit is uitgevoerd…

 

Speelterrein

Over het speelterrein is op dit moment niet veel nieuws te melden. De bal ligt op dit moment nog steeds bij de gemeente, het wachten is op de toestemming. Lonneke is uit beeld en er is een nieuwe held. De algemene ontwikkelingen zijn positief.

 

Werven leden

Dit onderdeel kan van de agenda vervallen?

 

Aftreedschema

Ivm het naderend aftreden van onze Feito dit voorjaar en daarna Jolle wordt het nu hóóg tijd dat we geschikte opvolgers in het vizier krijgen. Jolle zal de fam. Meyering en Danny Micola von Fürstenrecht spoedig benaderen dan wel uitnodigen om bij de volgende vergadering aan te schuiven.

 

Notulen vergadering 59

Notulen akkoord.

 

Volgende vergadering

De volgende vergadering wordt gehouden bij Barry op 4 maart a.s. om 20.00 uur.

 

Rondvraag

Barry krijgt schaatskoorts nu de winter door lijkt te zetten en hoopt dat er gauw een wedstrijd op/aan Het Meer georganiseerd kan worden…via nieuwsbrief kunnen we op de hoogte gebracht worden.

 

Sluiting

Jolle bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolle

 

 

Barry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolle

 

 

 

Allen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb