Notulen 61

Notulen 61, 4 maart 2013

                                               

 Nr

Agendapunt

Actiehouder

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a

 

 

 

 

5b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opening

Jolle opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom in het bijzonder dhr. Micola von Furstenrecht wie als introducé als eventueel nieuw lid vanavond is aangeschoven. Dhr. Micola von Furstenrecht (Danny) is naast het oorspronkelijke beroep als automatiseerder geen onbekende in het bestuursleven in Heerenveen, zo is hij o.a. bestuursvoorzitter van de ijshockeyclub, politiek actief in de gemeente en eigenaar van het bedrijf ProOffice in Heerenveen.

Dhr. Meijering wie ook als introducé was uitgenodigd is helaas verhinderd.

 

Toevoegen agendapunten, mededelingen en ingekomen stukken.

Toevoegen agendapunten: Geen.

Vervallen agendapunten:

  5a. Skoatterwald & IBF heibrief.

  7a. Werven leden.

  7b. Aftreedschema.

Mededelingen: Geen.

Ingekomen stukken:

  Agenda PB De Knipe op 12 febr. 2013, ontvangen door Jolle en Annemiek.

 

Website / Digitale nieuwsbrief

De website wordt goed bekeken zo blijkt wederom uit de statistieken. Met name na het uitkomen van een nieuwsbrief is er een piek. Dhr. Micola von Furstenrecht betwijfelt of het delen van informatie via een digitale nieuwsbrief nog wel zo effectief is gezien de zeer geringe response van onze buurtgenoten wat ons opvalt. Dhr. Micola zou streven naar centralisering van informatie d.m.v. bijvoorbeeld een facebook- en/of twitteraccount aan te maken waarop een ieder per direct zijn reactie kan geven. De vraag vanuit de reeds zittende leden is hoe en door wie er dan verantwoord een antwoord gegeven kan worden en in hoeverre zijn onze veelal oudere buurtgenoten met deze socialmedia bekend? Er ontstaat gelijk een goede startdebat voor Judith en dhr Micola wie de functie van Feito in deze samen over moeten zouden gaan nemen.

 

Herinrichting Het Meer

Frans Larmené heeft nog niet officieel uitsluitsel kunnen geven op de bevindingen van het onderzoek m.b.t. de verkeersveiligheid in Het Meer. Hij gaf aan contact te zoeken met de gemeente voor een heldere conclusie. Maar het kwam er officieus op neer dat  dat de gemeente het “kwalitatief een slecht onderzoek” vond, dit is op zich vreemd omdat de gemeente juist voor deze onderzoeksmethode door studenten heeft gekozen ivm het budget etc. In april komen we erop terug.

 

Snelheid op Het Meer.

Reflecterende strepen,50 kmborden en op het wegdek. (OnderzoekFrans Larmené)

Fietspad: Het fietspad bij de rotonde moet nog worden voorzien van reflecterende split. Ook moeten op sommige plaatsen beter worden aangegeven hoe de rijrichting is van het fietspad. Ter hoogte van de Veensluis is het fietspad erg smal.

Voetpad: Het zuidelijke voetpad moet nodig een keer nagekeken worden op oneffenheden, ook hier gebeuren binnenkort ongelukken. Hoe zit het met het schelpenpad?

 

Windturbines

Er is geen nieuws omtrent de windturbines en tevens blijft de reactie van de Provincie nog uit. Mocht er activiteit komen vanuit de gemeente en/of Provincie dan kunnen we alsnog in actie komen door bijvoorbeeld aan te sluiten bij WTNEE.

 

Bakker Internationale Transporten - bosstrook

Het discussiepunt tussen belanghebbenden en de belangengroep m.b.t. de verkoop van 10.000m2 bosgrond van de gemeente aan fa. Bakker Internationale Transporten (dit betreft de bosstrook tussen de Venus en het gebied aan de achterzijde van Het Meer) delen de meeste standpunten van onze leden dezelfde inhoud, nl:

 

“Belangengroep is vóór uitbreiding fa. Bakker vanaf grens gemeentewerf/Bakker richting noorden en dat wil zeggen dat bedrijven in die richting ook zouden mogen uitbreiden. míts compensatie van aantal hectare wat fa. Bakker opslokt (of meer) in bebossing of een ander belang ten gunste van Het Meer”.

 

Feito leest het verslag voor van ons bezoek aan wethouder Siebenga, wijkmanager Marc Jense en opzichter Henk Kuiper op vrijdag 18 januari j.l. (zie mail dd 19/01/13 toegevoegd als bijlage).

 

Volgende stap is dat we een onderhandelingsstrategie willen opzetten om tot een goed compromis met de gemeente te kunnen komen.

 

Groenstrook Bufferzone

Deze week is er inderdaad begonnen met het aanplanten met de rijen populieren tussen Lidl en de Zestienroeden.

 

Speelterrein

De volgende vergadering willen we Frits Deden uitnodigen voor een korte uiteenzetting over de stand van zaken van de speeltuin.

 

Notulen vergadering 60

Notulen akkoord.

 

Volgende vergadering

De volgende vergadering wordt gehouden bij Jolle op 22 april a.s. om 20.00 uur.

 

Rondvraag

Geen vragen.

 

Sluiting

Jolle bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annemiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feito/

Judith/Danny

 

 

 

 

 

 

 

Jolle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allen

 

 

 

 

 

Feito/Annemiek

 

 

Allen

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb