Notulen 62

Notulen 62, 22 april 2013

 

                                               

 Nr

Agendapunt

Actiehouder

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a

 

 

 

 

 

 

 

5b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opening

Jolle opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Feito vergeet zelfs zijn laatste vergadering maar steekt gauw de weg over en is op tijd voor zijn laatste avondmaal. Ook is vanavond aangeschoven dhr. Frans Larmené m.b.t. het verkeersonderzoek en de herinrichting van Het Meer.

Verder wordt met enige verbazing geconstateerd dat onze introducés de heren Von Furstenrecht en Meijering beide zonder kennisgeving niet aanwezig zijn. Jolle zal deze week even verifiëren of zij op de hoogte waren van deze vergadering of dat er een andere reden is voor de afwezigheid van beiden.

 

Toevoegen agendapunten, mededelingen en ingekomen stukken.

Toevoegen agendapunten: 7a. Verkiezing nieuwe leden

Vervallen agendapunten: 5c. Groenstrook/Bufferzone

Mededelingen: Barry geeft aan rond september te willen aftreden.

Ingekomen stukken: Geen.

 

Website / Digitale nieuwsbrief

Ivm het aftreden van Feito zal Judith deze digitale manier van informatieverstrekking en vermelding van diverse activiteiten in en rond Het Meer over gaan nemen. In de vorige vergadering werd gesproken over een eventueel facebook- en/of twitteraccount waarmee de activiteiten van de Belangengroep gevolgd kan worden genoemd, echter de meningen zijn hierover sterk verdeeld.

 

Herinrichting Het Meer

Frans Larmené, betrokken bij Noordelijke Hogeschool Leeuwarden is uitgenodigd om verslag uit te brengen van het onderzoek m.b.t. de verkeersveiligheid op Het Meer én de Rotstergaasterweg. Het onderzoek is uitgevoerd door NHL-studenten en door dhr. Larmené begeleid, begeleiding vanuit gemeente ontbrak. De gemeente heeft het rapport tot dusver nog niet besproken maar geeft wel aan nu niet onder de indruk te zijn van het onderzoek, volgens hen zou de enquête moeten worden uitgebouwd in leeftijdscategorieën en moet de periferieke snelheid worden uitgebreid. Wanneer NHL deze gegevens aanvullend aanlevert gaat gemeente (mevr. Van der Roest) er verder naar kijken aldus Larmené. NHL is overigens wél tevreden over de uitvoering van het onderzoek.

 

Er volgt een presentatie op pc-scherm met de volgende onderwerpen en rapporteringen:

“objectieve veiligheid”; betekent wát gebeurt er op deze weg?

“subjectieve veiligheid”; betekent wat is de beléving van omwonenden en automobilisten? (via enquête).

Een 50km-weg moet een wegbreedte beslaan tussen 5.50 – 6.00m. Het Meer was vóór de reconstructie >6,00m en is nu 5.80m dus dat is theoretisch een juiste aanpassing om de snelheid mee te reduceren.

Men ziet drie typen wegbeeld op Het Meer:

begin (v.a. Volbeda) = bebouwing;

midden (tussen benzinepomp en Veensluis) = kaal;

eind (v.a. Veensluis tot Brouwer) = smal met trottoirs.

Dit verschil in typen wegbeeld geeft de automobilist ongemerkt ook impulsen tot het vermeerderen of verminderen van snelheid.

Volgens de zgn. V85-berekening welke verkeerskundigen gebruiken komt de snelheid op Het Meer gemiddeld uit op 47km/h, gezien de gemiddelde snelheid van 55,3km/h volgend uit tabellen is dit dus heel acceptabel, aldus de rapportering van de NHL-studenten.

In 10 jaar tijd hebben er 8 ongevallen plaats gevonden op Het Meer waarbij 4 slachtoffers zijn gevallen.

Conclusie van het rapport luidt: denk niet in aanpassingen van wegbreedtes maar in optische versmallingen, het onbewuste gedrag, het gewoontegedrag moet worden doorbroken door inrichting náást de weg te veranderen. Belangrijk is om de natuurlijke omgeving niet te verstoren met de maatregelen, hieronder enkele suggesties door dhr. Larmené:

-       het getal “50” op wegdek zetten;

-       beukenhagen planten;

-       spelend kind in 2D op wegdek afbeelden ziet er levensecht uit;

-       rode vlakken (zoals bij oversteekplaatsen) op nog meer plaatsen aanbrengen;

-       eventueel op avond de notoire hardrijders op de bon slingeren mbv. politie.

Bovengenoemde is allemaal in een 32-pagina tellend rapport aan gemeente overhandigd.

 

Opmerkingen van leden Belangengroep:

Zijn de gegevens van snelheden vóór de reconstructie óók bekend bij de studenten? Dit hoort evenzogoed bij de rapportering.

Het valt op dat er niet is gefilmd met de surveillanceauto van de politie bij avond/nacht, geeft dit niet een scheef beeld van het verkeersgedrag?

Is het een optie om de zgn. “barten” 90° te draaien of in elk geval vernauwend op te stellen zodat dit optisch een remmende werking geeft?

Is het mogelijk dat wij dit rapport ook kunnen bemachtigen? Feito belt mevr. Van der Roest daarover en tevens naar haar reactie.

 

Windturbines

Vorige week stond er stukje in LC van PB Zuidwest Frsl: “windmolens niet clusteren maar juist verspreid over het land/provincie”.

Annemiek hoorde in de wandelgangen van Petra Ebbelaar (WTN) dat er vóór de zomerreces een brochure met alternatieve oplossingen voor de plaatsing van windturbines uitkomt en bij de provincie wordt aangedragen. In augustus 2013 neemt de provincie haar besluit.

 

Bakker Internationale Transporten - bosstrook

Bakker gaf op 22 april aan dat bossen gekapt gaan worden, wij als Belangengroep hebben hier nog niets over gehoord. Feito neemt contact op met Marc Jense.

 

Het discussiepunt tussen belanghebbenden en de belangengroep m.b.t. de verkoop van 10.000m2 bosgrond van de gemeente aan fa. Bakker Internationale Transporten (dit betreft de bosstrook tussen de Venus en het gebied aan de achterzijde van Het Meer) delen de meeste standpunten van onze leden dezelfde inhoud, nl:

 

“Belangengroep is vóór uitbreiding fa. Bakker vanaf grens gemeentewerf/Bakker richting noorden en dat wil zeggen dat bedrijven in die richting ook zouden mogen uitbreiden. míts compensatie van aantal hectare wat fa. Bakker opslokt (of meer) in bebossing of een ander belang ten gunste van Het Meer”.

 

Speelterrein

Het geld is niet rond ondanks een grote schenking van Rabobank. Veel geldschieters hebben om diverse redenen afgezegd. Vóór de zomer wordt er zeker niets meer gerealiseerd. Tevens zijn er drie stuks officiële bezwaren ingediend.

 

Notulen vergadering 61

Notulen akkoord.

 

Verkiezing nieuwe leden

Dhr. Meijering, dhr. Micola von Furstenrecht en nog iemand voor de stoel van Barry.

 

Volgende vergadering

De volgende vergadering wordt gehouden bij Judith op maandag 10 juni a.s. om 20.00 uur.

 

Rondvraag

Geen vragen. Wél artikel wat door onze Feito wordt voorgedragen, wat hij als geen ander kan natuurlijk, het betreft een artikel uit de LC over de grondaankopen van Heerenveen.

 

Sluiting

Jolle bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.

 

 

 

 

 

 

 

Jolle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judith

 

Allen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feito