Notulen 63

Notulen nr 63, 10 juni2013

 Nr

Agendapunt

Actiehouder

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5a

 

 

 

 

 

 

5b

 

 

 

 

 

 

6

 

 

7

 

 

7a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opening

Jolle opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

 

Toevoegen agendapunten, mededelingen en ingekomen stukken.

Vervallen agendapunten: 4. Herinrichting Het Meer

Mededelingen:

Jolle geeft (in navolging van Barry) aan m.i.v. het moment afstand te doen van Belangengroep Het Meer, beweegreden is teveel werkzaamheden en verplichtingen zowel bij verenigingen als privé.

De penningmeester (Barry) meldt dat de pot leeg is.

Ingekomen stukken:

1).Verslaglegging (via FW) van gesprek tussen Feito vd Wal en Marc Jense dd. 23/04/’13 omtrent a.rapport NHL, b.wijziging bestemmingsplan bosgrond-industrieterrein tpv Bakker Transport BV en c.vraag voor aanleg natuurpark tussen Het Meer 197-199.

2). Brief wijziging Bestemmingsplan De Kavels dd 24/04/’13 (via FW)

3). Ontvangst bedankbrief van Feito omtrent zijn afscheid op 24 mei jl. De dank is wederzijds Feito en Wiekie!

 

Website / Digitale nieuwsbrief

Judith heeft maandag 17 juni bij Feito gepland ivm de overdracht van het archief, websitebeheer en de digitale nieuwsbrief.

 

Herinrichting Het Meer

We hebben kennis genomen van de reactie van mevr. Van der Roest. Er zijn geen acties meer omdat Het Meer veilig is verklaard en de verlichting in orde is, zo blijkt uit het rapport van de NHL-studenten o.l.v. Frans Larmené. We sluiten agendapunt 4 bij deze af.

 

Windturbines

Jolle heeft uitnodiging ontvangen voor een gezamenlijke bijeenkomst van het Duurzaamheids Platform Heerenveen (DPH) op donderdag 15 juni a.s. o.l.v. dhr. Van der Berg.

Alle zienswijzen hebben toch ergens toe geleid zo blijkt nl: kleinere turbines, kleinere clusters, uitsmeren over de tijd, dit zijn alternatieven ipv uiting van tegenstand.

 

Bakker Internationale Transporten - bosstrook

Bakker gaf op 22 april aan dat bossen gekapt gaan worden, wij als Belangengroep hebben hier nog niets over gehoord. Feito heeft contact opgenomen met Marc Jense (zie brief dd 23/04) en inmiddels is de Wijziging Bestemmingsplan De Kavels dd. 24/04) ontvangen. Er wordt tijdens deze vergadering een zienswijze opgesteld namens de belangengroep (zie bijlage), deze moet vóór 12/06/’13 zijn ingediend bij de Griffie.

 

Speelterrein

De vergunning voor de speeltuin is rond! Kan Judith achterhalen op welke datum de vergunning wordt afgegeven?

Notulen vergadering 62

Notulen akkoord. Judith op website toevoegen.

 

Verkiezing nieuwe leden

Onderwerp is onder aandacht.

Besloten wordt dat ivm aftreden van Feito de secretariële stukken m.i.v. heden bij Annemiek binnen moeten komen. Judith zal a.s. maandag via Feito de juiste connecties bij de gemeente hierover  inlichten.

Verder nemen we even de lopende acties door welke bij voorzitter Jolle liggen ivm zijn afscheid en overdracht de eerstvolgende vergadering: betrokken bij windturbines, bestemmingsplan De Kavels, aanspreekpersoon voor PB de Knipe.

Barry meldt dat ivm haar aftreden in september zij nu bereikbaar is op e-mailadres barry.liezenga@live.nl

 

Volgende vergadering

De volgende vergadering wordt gehouden bij Annemiek op maandag 2 september a.s. om 20.00 uur, tevens afscheid Jolle.

 

Rondvraag

Geen vragen.

 

Sluiting

Jolle bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.

 

 

 

Annemiek

 

Jolle/Allen

 

 

Barry/Allen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judith

 

 

 

Allen

 

 

 

 

 

Jolle

 

 

 

 

 

 

Jolle/Judith

 

 

 

Annemiek

 

 

Judith

 

 

Annemiek/

Judith

 

Allen

Annemiek